Privacy statement:

Algemeen
Per 25 mei 2018 is de Europese privacy wetgeving in Nederland effectief ingevoerd.  Onder de naam “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken gehouden aan strenge regels om de privacy hiervan te waarborgen.  In onderstaande statement is vastgelegd hoe “Administratiekantoor S.R. Rasch” in het algemeen omgaat met de Wet AVG en met uw persoonsgegevens in het bijzonder.

Website
De website www.rasch-administraties.nl maakt geen gebruik van cookies. Wij verzamelen geen informatie over bezoekers van deze site.
Bij gebruik van het online contactformulier maakt u zich alleen kenbaar met naam, E-mailadres en (mogelijk) telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het eerste contact met u tot stand te brengen. Indien dit niet leidt tot vervolgafspraken dan worden deze gegevens verwijderd.

Opvragen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden opgevraagd om de overeengekomen opdracht uit te voeren. Dit zijn in de regel opdrachten voor, voeren administratie, opstellen jaarrekeningen, indienen aangiften, salarisverwerking, advisering e.d.
De opgevraagde gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en alleen dan aan derden verstrekt indien wettelijk noodzakelijk (bijvoorbeeld aangiften naar de Belastingdienst, deponering bij de Kamer van Koophandel) of op uw verzoek en met uw toestemming (bijvoorbeeld bank, notaris, verzekeraar, pensioenfonds, etc.).

Bewaarplicht
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het uitvoeren van de opdracht met in achtneming van de wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens
Op grond van de wet AVG heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.
Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, dient u dit kenbaar te maken. Daarbij kan, indien noodzakelijk identificatie gevraagd worden.

Beveiliging
Alle passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Algemene Voorwaarden RB
In de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op opdrachten verleend aan een belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register belastingadviseurs, zijn de regels rondom de persoonsgegevens nader uitgewerkt (artikel 10 Persoonsgegevens).

Autoriteit Persoonsgegevens
Voor gedetailleerde informatie en toepassing van de wet AVG wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht indien u meent dat “Administratiekantoor S.R. Rasch” zich niet houdt aan de verplichtingen die de Wet AVG haar oplegt.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl